Slovník burzovních pojmů

Pro snadné vyhledávání použíjte funkci kláves  'ctrl+f'

A

AKCIE
Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo účastnit se valné hromady akcionářů a hlasovat na ní nebo se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace.


AKCIE NA JMÉNO
Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů.


AKCIE NA MAJITELE
Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám. Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování.


AKCIONÁŘ
Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové společnosti.


AKCIONÁŘ MAJORITNÍ
Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.


AKCIONÁŘ MINORITNÍ
Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.


AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.


AOS
Automatizovaný Obchodní Systém. Soubor zařízení umožňujících uzavírání, registraci a vypořádání burzovních obchodů, elektronické zpracování dat. Zkratkou AOS dále rozumíme programové vybavení těchto zařízení.


ARBITRÁŽ
Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.


AUKCE, AUKČNÍ REŽIM
Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, který je založen na shromaždování objednávek na nákup a prodej CP. V určitém okamžiku dojde ke stanovení (zafixování) ceny a dochází k párování vložených objednávek.


AUTOMATICKÉ OBCHODY
Typ burzovních obchodů, které jsou založeny na automatickém elektronickém zpracování objednávek podle příslušných algoritmů definovaných v AOS (viz. AOS)

AKVIZICE (finanční)
Získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba;
Převzetí podniku, nebo jeho části (obykle koupí);
Získávání zákazníků osobním vyhledáváním

B


BÁZE INDEXU
Vybrané emise akcií, které jsou dle stanovených pravidel pro daný index (zejména na základě tržní kapitalizace a likvidity) zařazovány do příslušného indexu.


BEZPLATNÉ ROZDĚLENÍ AKCIÍ
Zvýšení počtu akcií jedné emise bezplatným rozdělením nově vydaných akcií mezi dosavadní akcionáře na základě zvýšení základního jmění emitenta z vlastních zdrojů společnosti. Nově vydané akcie jsou rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.


BLOKOVÉ OBCHODY
Blokový obchod je obchod s jedním druhem akcií domluvený na ceně za 1 ks akcie nebo na celkovém objemu obchodu, počtu kusů a termínu vypořádání, který je možno zadat v termínu T+0 až T+15. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz akcie na burze. Tyto obchody nejsou na BCPP burzou garantovány.


BLUE CHIPS
Blue chips představují akcie největších a nejziskovějších společností, s nimiž také probíhá nejvíce obchodů. Oficiální seznam blue chips neexistuje. Samotné sousloví je vypůjčené z pokeru, kde se jím označují nejhodnotnější karty.


BROKER
Je zprostředkovatel obchodů, který za určitý poplatek sjednává obchody na cizí účet. V případě burzy se jedná o obchodníka s cennými papíry (právnickou osobu), který má oprávnění obchodovat s investičními nástroji.


BURZA
Burza organizuje trh s investičními nástroji pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody. Umožňuje koupit nebo prodat jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures a další). Jde o důležitou součást kapitálového trhu, na níž se setkávají dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři.


BURZOVNÍ DEN
Den, kdy se na burze obchoduje.


BURZOVNÍ INDEX
Ukazatel vývoje kurzů vybraných cenných papírů obchodovaných na burze.


BURZOVNÍ KOMORA
Statutární orgán burzy, který rozhoduje o důležitých změnách v její činnosti (např. předkládá valné hromadě předpisy ke schválení, stanovuje výši burzovních poplatků, zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje generálního ředitele burzy).


BURZOVNÍ VÝBORY
Orgány zřizované burzovní komorou. V současné době působí na burze výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci a výbor pro burzovní obchody.


BUY & SELL TRANSAKCE
Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu CP uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.


BÝČÍ (BULL) STRATEGIE
Spekulace na vzrůst ceny/hodnoty daného instrumentu


C
CALL (LONG)
Označení pro certifikát, u kterého investor očekává vzestup ceny.


CAP
Označení, které se často používá u investičních certifikátů jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud certifikát obsahuje cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota certifikátu byla nad touto hranicí. Tento cap je stanoven emisní bankou, platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.


ČEKACÍ DOBA
Ochranná lhůta používaná při obchodování v kontinuálním režimu při zvyšování / snižování povoleného rozpětí. Čekací doba začíná plynout od okamžiku, kdy by bylo dosaženo ceny obchodu mimo povolené rozpětí. Po jejím řádném uplynutí dojde k rozšíření povoleného rozpětí příslušným směrem.


CENNÝ PAPÍR
Investiční nástroj, který zaručuje majiteli právo na výsady, jež plynou z podstaty cenného papíru nebo z ustanovení příslušného zákona. Jednotlivé druhy cenných papírů se od sebe liší především povahou výsad, ale i výší a stabilitou výnosu atd.


CLEARING HOUSE
Centrum, které fyzicky vypořádává sjednané obchody s cennými papíry.


ČLEN BURZY
Právnická osoba (obchodník s cennými papíry), která je akcionářem burzy nebo byla přijata burzovní komorou za člena burzy v souladu s Burzovními pravidly. Člen burzy je povinen dodržovat podmínky stanovené Burzovním řádem, Burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů.


CUSTODIAN
Správce aktiv, svěřených klientem.


CUSTODY TRANSAKCE
Transakce prováděná správcem aktiv daného klienta. Transakce je prováděná jménem správce na účet daného klienta.


DENNÍ ZMĚNA
Změna (odchylka v %) aktuální ceny cenného papíru (resp. hodnoty indexu) vůči otevíracímu kurzu cenného papíru (resp. hodnotě indexu) v daném burzovním dni.


DERIVÁTY
Jsou to investiční nástroje, které jsou odvozeny (derivovány) od jednotlivých podkladových aktiv.


DISCOUNT CERTIFIKÁTY
Discount certifikáty nabízejí při koupi slevu, proto discount. Lze je tedy pořídit levněji, než jaká je aktuální hodnota podkladového aktiva. Díky tomuto rozdílu v ceně a hodnotě je možné realizovat zisk i na mírně klesajícím či stagnujícím trhu. Na druhou stranu mají discount certifikáty omezený maximální výnos, který stanovuje emitent. V případě nárůstu ceny podkladového aktiva přesahujícího tento limit tak investor získá pouze limitní cenu.


DIVIDENDA
Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.


DLUHOPIS
Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.


DUÁLNÍ LISTING
Jestliže je emise akcií současně obchodovaná na více burzách, hovoříme o duálním listingu.


DYNAMICKÝ (AGRESIVNÍ) INVESTOR
Dynamický (agresivní) investor hodlá v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu svého majetku, ale je si vědom, že vysokého zhodnocení není možné dosáhnout bez vysoké míry rizika.


E

EMISE
Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě,se stejnými právy a které mají stejné označení.


EMITENT
Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků (viz. též IPO).


F
FINANČNÍ TRH
Souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků. Finanční trh dále dělíme na peněžní a kapitálový (viz. Peněžní trh a Kapitálový trh).


FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ (CASH SETTLEMENT)
Vypořádání kontraktu v době splatnosti spočívající ve finančním vyrovnání rozdílů cen podkladových aktiv (např. u futures na akciový index).


FOND
Instituce sdružující peněžní prostředky různých investorů. Tyto prostředky fond následně investuje do nejrůznějších aktiv. Příslušný investor obdrží za své prostředky akcie nebo v případě podílových fondů podílové listy.


FUTURES
Futures kontrakty představují závazek prodat či koupit určitá podkladová aktiva (např.: akcie, komodity, akciové indexy, měny atd.) ve sjednaném množství v předem určený čas a za předem stanovenou cenu.


FYZICKÉ PLNĚNÍ (PHYSICAL SETTLEMENT)
Vypořádání kontraktu v době splatnosti spočívající ve fyzickém dodání podkladových aktiv (např.cenných papírů u opčních kontraktů na akcie).


G
GDR
Global Depository Receipts. GDR (globální depozitní certifikáty) představují obchodní podíl na běžných, tzv. podkladových akciích emitenta, které jsou uloženy u depozitáře. To znamená, že část kmenových akcií domácího emitenta je nahrazena těmito depozitními certifikáty, přičemž práva spojená s vlastnictvím původních akcií - především právo na dividendu či právo na upsání nových akcií při zvyšování základního jmění - přecházejí na vlastníky GDR, kromě práva hlasovacího. Každý majitel GDR má možnost je přeměnit na skutečné akcie.


H
HLAVNÍ TRH
Prestižní trh burzy, na němž jsou obchodovány emise, které splňují podmínku likvidity stanovenou burzovním výborem pro kotaci. O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje právě burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru.


I
INDEX
Index přináší základní informaci o stavu a vývoji trhu. Indexy nejsou ve své podstatě nic jiného než do jednoho čísla koncentrované ceny několika (zpravidla nejlikvidnějších) akcií. Umožňují tak snadné srovnání vývoje s ostatními trhy.


INDEXOVÉ CERTIFIKÁTY
Podkladovými aktivy indexových certifikátů jsou burzovní indexy. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu. Zpravidla se uvádí desetinným zlomkem - např. 1 : 10. V takovém případě, kdyby měl index hodnotu například 1500 bodů, by cena certifikátu byla 150 Kč (pokud by se certifikát obchodoval v Kč).


INSTRUKCE
Adresné zadání příkazu k nákupu nebo prodeji cenného papíru do obchodního systému burzy na základě sjednaného obchodu dvou protistran nebo bez předchozího sjednání proti tvůrci trhu.


INTERVENČNÍ NÁKUPY
Obchody organizované Univyc v případě, kdy selže jeden z účastníků vypořádání automatických obchodů.


INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY
Jde o instrumenty, které se svým charakterem nejvíce podobají dlužním úpisům. Emitentovi dává certifikát právo disponovat po určitou dobu s investovanými prostředky investorů. Hodnotu certifikátů stanovuje emitent v závislosti na vývoji hodnot podkladových aktiv, kterými mohou být například burzovní indexy, akcie, měny, nerostné suroviny, plodiny a mnoho dalších.


INVESTIČNÍ FOND
Obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Investiční fond má formu akciové společnosti.


INVESTIČNÍ INSTRUMENT
Pod pojmem investiční instrument se rozumí jak veřejně obchodovatelný cenný papír, tak jiný cenný papír vydávaný k uplatnění práv spojených s veřejně obchodovatelným cenným papírem a také deriváty.


INVESTIČNÍ PORTFOLIO
Představuje obvykle soubor investičních možností. Při vytváření individuálního investičního portfolia je nutné zvažovat míru rizika každé investice, její likviditu a očekávanou výši výnosu.


IPO
"Initial Public Offering" je vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem společnosti na burzu. Díky tomu se začnou akcie firmy veřejně obchodovat na trhu cenných papírů. Cílem provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků nebo - dokonce nejčastěji - kombinace obou uvedených procesů. Investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné.


ISIN
International Securities Identification Number. Kód pro jednoznačné označení emise cenných papírů. Každá emise má přidělen ISIN, jehož podoba se řídí určitými pravidly (např. podle typu CP a obchodovatelnosti).


J
JMENOVITÁ HODNOTA
Peněžní částka cenného papíru, která je vyznačena na cenném papíru. U akciové společnosti představuje základní jmění celkový součet všech jmenovitých hodnot všech akcií společnosti.


K
KAPITÁLOVÝ TRH
Místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu prostřednictvím cenných papírů. Na kapitálový trh vstupují emitenti (státní a veřejné instituce, podniky a finanční instituce), aby formou emise, to jest vydáním cenných papírů, získali zdroje pro financování vlastní činnosti či rozvoje. Vedle toho sem vstupují investoři (fyzické osoby, banky, podílové a penzijní fondy a pojišťovny), aby zde zhodnotili své volné peněžní prostředky. Kapitálový trh tak zabezpečuje pohyb kapitálu mezi přebytkovými a deficitními subjekty.


KMENOVÉ AKCIE
Nejčastější podoba akcií jsou kmenové akcie (základní) reprezentující běžná práva jejich držitele: účastnit se valné hromady, využívat hlasovací právo nebo pobírat dividendu.


KNOCK-OUT CERTIFIKÁTY
Knock-out certifikáty obsahují moment páky, jejíž velikost stanovuje emitent certifikátu. Moment páky umožňuje dosahovat několikanásobných zisků oproti pohybu podkladového aktiva. Samozřejmě také hrozí několikanásobné ztráty, a proto je využívají zejména agresivní investoři. Knock-out certifikáty je možné koupit jak při očekávání vzestupu kurzu podkladového aktiva (v tom případě jde o call certifikát), tak i v případě očekávaného poklesu kurzu podkladového aktiva (pak jde o put certifikát).


KÓD TRHU
Indikátor stavu trhu v rámci automatických obchodů na dané emisi.


KONTINUÁLNÍ REŽIM
Kontinuální režim v rámci harmonogramu burzovního dne na BCPP navazuje na aukční režim. V rámci kontinuálního režimu je možné průběžně vkládat objednávky na nákup či na prodej. Při párování objednávek je uplatňován princip cenové a následně časové priority. Obchody lze uzavírat pouze v rámci povoleného rozpětí, které je dáno maximální odchylkou ceny obchodu od otevírací ceny (což je cena stanovená v rámci aukčního režimu).


KONZERVATIVNÍ INVESTOR
Konzervativní investor hledá investice s co nejnižším rizikem. Hledá zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací. Stačí mu proto takový zisk, který dosáhne úrovně inflace či ji pouze lehce přesáhne.


KOTACE
Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP.


KRÁTKÝ PRODEJ (SHORT SELLING)
Prodej cenných papírů, které prodávající v okamžiku prodeje nevlastní. Cenné papíry si vypůjčí a obratem je prodá - spekuluje tak na budoucí pokles ceny akcií, které tak bude moci v budoucnu koupit za nižší cenu a vrátit je zpět.


KURZ
Cena cenného papíru, která je na regulovaném trhu stanovována na základě nabídky a poptávky určené předem neurčenému okruhu osob v souladu s příslušnými zákony.


KURZOTVORNÝ SEGMENT
Způsob obchodování (obchodní segment), ve kterém dochází pro daný CP ke stanovení kurzu (automatické obchody a SPAD).


KURZOVNÍ LÍSTEK
Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.


L
LIKVIDITA
Ukazatel, který vyjadřuje schopnost přeměnit cenný papír (nebo rychlost této přeměny) zpět na finanční hotovost bez většího poklesu jeho ceny. Tento pojem lze použít i ve spojitosti s výší objemu obchodů cenného papíru.


LIMITNÍ CENA
Maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou je investor ochoten obchodovat.


LISTINNÝ CP
Materializovaná podoba cenného papíru. Evidenci převodu majitelů obvykle vede společnost, která tento cenný papír vydala.


LONG POZICE
Je pozice kupujícího při futures kontraktu. Jde o investora, který se domnívá, že hodnota podkladového aktiva poroste, a proto futures kontrakt koupí.


LOT
Lot je jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů v rámci obchodování ve SPAD.


M
MAKLÉŘ
Fyzická osoba, která jedná jménem obchodníka s cennými papíry a má pro tuto činnost oprávnění od České národní banky.


MARKET MAKER
Viz. tvůrce trhu.


MARŽOVÝ VKLAD
Záloha, která je jako forma zajištění uložena v Clearingovém domě při otevření pozice na trhu.


MIMOBURZOVNÍ OBCHOD
Obchod, uzavřený mimo burzovní trh.


MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ
Stanovený minimální počet cenných papírů (tzv. lot), při kterém může být objednávka, resp. její část spárována s jinou objednávkou. Určeno pro obchodování v kontinuálním režimu.


MÍRA ALOKACE
Vyjadřuje procentuální poměr mezi počtem uspokojených ks na straně převisu a celkovým počtem ks na straně převisu pro danou emisi v rámci aukčního režimu automatických obchodů.


O
OBLIGACE
viz. Dluhopis


OTC
Over The Counter trh. Obchodování s cennými papíry mimo oficiální organizátory kapitálového trhu. Trh není regulován.


P
PÁKOVÝ EFEKT
Pákový efekt ve finanční terminologii znamená princip použití malého obnosu peněz na několikanásobně větší investici.


P/E RATIO
Koeficient, který je dán poměrem mezi kurzem akcie a čistým ziskem na akcii.


PENĚŽNÍ TRH
Trh, na kterém jsou obchodovány zahraniční měny a finanční instrumenty se splatností do 1 roku nebo instrumenty od nich odvozené.


PLATNOST OBJEDNÁVKY / INSTRUKCE
Doba (omezená datem), do které je objednávka / instrukce na nákup nebo prodej cenného papíru platná v AOS.


PODÍLOVÝ FOND OTEVŘENÝ
Fond, který nemá počet vydávaných podílových listů limitován a podílník má právo na to, aby jeho podílový list odkoupila investiční společnost, která je povinna tento podílový list odkoupit. Investiční společnost stanovuje cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje. Podílníci nemají přímý vliv na činnost fondu.


PODÍLOVÝ FOND UZAVŘENÝ
Fond, jehož vydané podílové listy nemá investiční společnost povinnost odkupovat zpět. Uzavřený podílový fond musí mít v povolení k vydání podílových listů stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány. Podílové listy jsou předmětem obchodů mezi obchodníky na veřejných trzích.


PODÍLOVÝ LIST
Cenný papír, jehož majitel vlastní určitý podíl na majetku v podílovém fondu a má právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, pokud tak stanoví statut podílového fondu.


PODKLADOVÉ AKTIVUM
Instrument, od kterého se odvíjí cena futures kontraktu nebo investičního certifikátu (indexy, akcie, měny, komodity nebo například úrokové sazby).


POMĚR ODBĚRU
(PODÍL NA HODNOTĚ PODKLADOVÉHO AKTIVA) udává v jaké relaci zobrazuje příslušný certifikát hodnotový (kurzovní) vývoj podkladového aktiva. U certifikátů, jejichž podkladovým aktivem jsou jednotlivé akcie činí poměr odběru zpravidla 1 : 1. Certifikáty jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy mají poměr směny většinou 1 : 10 nebo 1 : 100.


PORTFOLIO CENNÝCH PAPÍRŮ
Soubor cenných papírů ve vlastnictví společnosti (případně jí svěřené finanční prostředky).


POVOLENÉ ROZPĚTÍ
Pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody. Toto pásmo je stanoveno pro jednotlivé způsoby obchodování odlišně.


PŘEDÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
Situace, kdy vypořádání obchodu / transakce člena (burzy nebo Univyc) zajišťuje společnost (člen burzy nebo Univyc), která obchod neregistrovala.


PŘEDNOSTNÍ (PRIORITNÍ) AKCIE
Akcie přednostní (prioritní) umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie. Práva držitelů přednostních akcií však mohou být stanovami akciové společnosti omezeny - např. nemožností hlasovat na valné hromadě.


PŘEVIS
Stav při obchodování v rámci automatických obchodů, kdy poptávka (počet ks cenných papírů na nákup) převažuje nad nabídkou (počet ks cenných papírů na prodej) nebo obráceně.


PRIBOR
Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.


PRIMÁRNÍ EMISE
Viz. IPO.


PRIMÁRNÍ TRH
Místo prvotního prodeje cenného papíru.


PRINCIP POMĚRNÉHO KRÁCENÍ
Princip párování objednávek, při kterém může dojít k částečnému uspokojení objednávek na straně převisu dle stanovené míry alokace. Toto krácení se používá v rámci automatických obchodů a je stanoveno pro jednotlivé kódy trhu odlišně.


PRIORITA CENOVÁ
Princip párování objednávek, podle něhož je uspokojena prioritně objednávka, která obsahuje nejvyšší cenový limit v případě nákupu a nejnižší cenový limit v případě prodeje.


PROGRESIVNÍ INVESTOR
Progresivní investor chce ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zhodnotit svůj majetek, a proto připouští střední míru rizika.


PUT (SHORT)
Označení pro certifikát, u kterého investor očekává pokles ceny.


R
REGULOVANÝ TRH
Trh s investičními nástroji, který má určena pravidla obchodování. V České republice jsou dva regulované trhy - Burza cenných papírů Praha, a.s., a RM-Systém, a.s.


REPO OPERACE
Převod CP určených k zajištění úvěru nebo půjčky CP poskytnuté mezi členy burzy.


S
SEKUNDÁRNÍ TRH
Trh, kde se uskutečňují obchody s již vydanými cennými papíry.


SHORT POZICE
Je pozice prodávajícího při futures kontraktu. Investor kontrakt prodá, neboť se domnívá, že hodnota podkladového aktiva bude v den splatnosti pod hodnotou současnou.


SPAD
Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) zajišťuje funkčnost burzovního trhu na BCPP. Jeho výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:15 do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje po celou dobu akcie koupit či prodat.


SPECIÁLNÍ OPERACE S CENNÝMI PAPÍRY
Opatření vyvolaná jednáním emitenta nebo jiné oprávněné osoby, která jsou prováděna např. při změně ISIN a při štěpení CP. Podrobný výčet a popis speciálních operací je uveden v části Burzovních pravidel „Speciální operace s cennými papíry".


SPLYNUTÍ CENNÉHO PAPÍRU
Spojení dvou či více emisí cenných papírů do jedné emise. Tohoto kroku se využívá k posílení likvidity cenného papíru.


SPREAD
Rozpětí (v Kč) mezi cenou na nákup a cenou na prodej.


STANDARDNÍ MNOŽSTVÍ
Stanovený počet cenných papírů, který je předmětem obchodů s povinností pro tvůrce trhu ve SPAD. Tento počet může být stanoven pro každou emisi jednotlivě.


ŠTĚPENÍ CP
Zvýšení počtu cenných papírů při současné změně jejich jmenovité hodnoty, ale při nezměněné výši objemu emise.


T
TERMÍN VYPOŘÁDÁNÍ
Datum, kdy dojde k převodu cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího při současném převodu finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího. V rámci automatických obchodů je termín vypořádání T+3, kde T je den uzavření obchodu), pro obchody ve SPAD a blokové obchody je možno využít T+1 až T+15.


TRANŠE
Umístění emise cenných papírů na kapitálovém trhu po částech, v tranších.


TRŽNÍ HODNOTA (CENA)
Hodnota / cena, za kterou se cenný papír obchoduje na trhu.


TRŽNÍ KAPITALIZACE
Tržní kapitalizací emise akcií nebo podílových listů se rozumí součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi a platného kurzu. U dluhopisů je tržní kapitalizace emise definována jako součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi, nominální hodnoty a platného kurzu (v procentech) děleného 100. Tržní kapitalizace skupiny emisí (např. akcií z hlavního trhu) je rovna součtu tržních kapitalizací emisí vytvářejících skupinu.


TVŮRCE TRHU
Tvůrci trhu (nazývaní též market makers nebo tvůrci trhu) mají povinnost po celou dobu otevřené fáze udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných akcií.


V
VOLATILITA
Kolísavost, resp. výše a frekvence změn ceny/hodnoty finančního instrumentu.


VYPOŘÁDÁNÍ KONTRAKTU
Zúčtování a vypořádání jednotlivých obchodů > denní vypořádání zisků a ztrát (Mark to Market Settlement) denní vyčíslení výše zisků či ztrát pro jednotlivé pozice na základě rozdílu cen vyplývajícího z uzavřených obchodů > konečné vypořádání v den splatnosti kontraktu - fyzické dodání bazického instrumentu (např. akcie, dluhopisy) nebo peněžní plnění, kdy jsou rozdíly mezi sjednanou hodnotou a skutečnou hodnotou vyrovnány finančně (např. akciový index).


VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODU/PŘEVODU
Převod cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího a zároveň převod finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího, ke kterým dochází na základě uzavřeného obchodu/převodu.


Z
ZAJIŠTĚNÍ (HEDGING)
Činnost, jejímž cílem je ochrana proti kurzovému či úrokovému riziku.


ZAJIŠŤOVACÍ OBCHODY, TZV. HEDGING
Princip hedgingu spočívá v tom, že pomocí futures (nebo ostatních derivátů) si investor může zafixovat cenu/hodnotu určitého podkladového aktiva. Jinak řečeno to znamená, že k dané pozici uzavřené na trhu podkladových aktiv (ať již současné, či budoucí) sjednáme takovou pozici futures, jejíž zisky či ztráty se budou vyvíjet zrcadlově.


ZAKNIHOVANÉ AKCIE
V minulosti byly všechny akcie v listinné podobě (často v nádherné grafické podobě), dnes je většina akcií virtuální. Hovoří se o tzv. zaknihovaných cenných papírech, o jejichž existenci svědčí pouze výpis z registru cenných papírů. Virtualizace akcií umožnila jejich jednodušší, a tedy rychlejší a levnější převody.

 

Nejčastěji používané burzovní termíny

Anglický termín - Český význam

Buy - Koupit

Strong Buy - Rozhodně koupit

Aggressive Buy - Agresivně koupit

Top pick - Seznam titulů doporučovaných ke koupi

Speculative Buy - Spekulativně koupit

Near Term Buy - Krátkodobě koupit

Long Term Buy - Dlouhodobě koupit

Accumulate - Akumulovat

Add - Přikupovat

Near Term Accumulate - Krátkodobě akumulovat

Long Term Accumulate - Dlouhodobě akumulovat

Attractive - Atraktivní

Long Term Attractive - Dlouhodobě atraktivní

Hold - Držet

Neutral - Neutrální

Peer Perform - Obdoba hodnocení „neutral"; kurz akcie je očekáván s návratností, která je obdobná s ostatními společnostmi v sektoru

In-line - Obdoba hodnocení „neutral"; kurz akcie je očekáván s návratností, která je obdobná s ostatními společnostmi v sektoru resp. trhu

Maintain Position - Udržovat pozici

Maintain - Udržovat

Reduce - Redukovat

Unattractive - Neatraktivní

Sell - Prodat

Strong Sell - Rozhodně prodat

Outperform - Kurz akcie svým vývojem překoná vývoj celého trhu

Market Outperform - Kurz akcie svým vývojem překoná vývoj celého trhu

Market Perform - Kurz akcie se bude vyvíjet v souladu s vývojem celého trhu

Perform in line - Kurz akcie se bude vyvíjet v souladu s vývojem celého trhu

Underperform - Kurz akcie svým vývojem zaostane za vývojem celého trhu

Market Underperform - Kurz akcie svým vývojem zaostane za vývojem celého trhu

Overweight - Kurz akcie by měl překonat výkonnost v rámci průmyslu, svého sektoru nebo dokonce celého trhu

Underweight - Kurz akcie je očekáván s nižší výkonností vůči průmyslu, svého sektoru nebo dokonce celého trhu

Marketweight - Obdoba hodnocení „hold"; kurz akcie je očekáván s průměrnou výkonností průmyslu, svého sektoru nebo dokonce celého trhu

Recommended List - Seznam titulů doporučovaných ke koupi

Source Of Funds - Zdroj volných peněz

Coverage Initiated - Zahájení sledování (pokrývání) titulu

Coverage Reiterated - Zopakování sledování (pokrývání) titulu

Coverage Dropped - Ukončení sledování (pokrývání) titulu

 

Další termíny dle abecedy

A

Akcie - Majetkový cenný papír

Akontace - První splátka, resp. procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny

AMEX - The American Stock Exchange

Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok; zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok

AOS - Automatizovaný obchodní systém (způsob obchodování na BCPP, založený na elektronickém obchodování neadresných objednávek)

Ask price - Nabídková cena

ASP - Application Service Provider

Average Workweek - Průměrná délka pracovního týdne

B

B2B - Business-to-business

B2C - Business-to-customer

Benchmark - Standard, oproti kterému je poměřována výkonnost akcie či fondu (za benchmark je obvykle brán index či kombinace indexů)

Beta - Beta koeficient

Bid price - Poptávková cena

Bohemian Identification Code (BIC) - Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích uvádí, zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích (tzv. kmen) jednoznačně identifikuje emitenta

Book Value - Účetní hodnota akcie

Bond - Dluhový cenný papír

Building Permits -Vydaná stavební povolení

Business Inventories - Podnikové zásoby

Buy to Cover - Koupě za účelem vykrytí krátké pozice

C

Call Option Contract - Opční kontrakt s právem koupě

Capacity Utilization - Stupeň využití výrobních kapacit

ConsumerConfidence - Index spotřebitelské důvěry

Corporate bonds - Firemní dluhopisy

CPI - Consumer Price Index - Index spotřebitelských cen

CPI ex-food & energy - CPI excluding food and energy - Index spotřebitelských cen po vyloučení potravin a energie

Credit Default Swap (CDS) - Je finanční derivát sestrojený za účelem přenosu kreditního rizika z jednoho subjektu na jiný (všeobecně se kreditní deriváty používají ke tvorbě nebo naopak k odstranění rizikových pozic, čímž umožňují svým držitelum aktivní management rizik)

Current Yield - Běžný výnos; jedná se o poměr ročního výnosu k tržní ceně dluhopisu (obdobně u akcií Dividend Yield)

D

Depozitní certifikát - Listinný cenný papír, který umožňuje zhodnocení volných finančních prostředků; banka se vydáním depozitního certifikátu zavazuje splatit jeho držiteli k uvedému datu hodnotu certifikátu společně s úroky

Deriváty - Derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované (fyzické) komodity, měny, cenné papíry či indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány); (tyto obchody jsou uzavírány, na rozdíl od klasických obchodů s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu; základním obchodovaným typem jsou futures a opce)

Devalvace - Úřední snížení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám Developer - Je společnost zabývající se zajišťováním financováním a rezidenční resp. komerční výstavby (např. nákup a prodej pozemků a nemovitostí, příprava území pro realizaci investičních projektů, výstavba obchodních, administrativních center, polyfunkčních objektů, supermarketů ...)

Deviza - Zahraniční měna v bezhotovostní formě (např. kurs "deviza" - se použije při behotovostní platbě, tj. při bankovním převodu)

Direct Public Offering (DPO) - Přímá emise akcií. Jedná se o proces, pokud společnost v souvislosti s primární či sekundární emisí akcií nevyužívá služeb investičních bank či makléřských domů, kteří emisi obvykle upisují velkým institucionálním investorům, ale prodává akcie na burze či mimoburzovním trhu drobným investorům sama

Discounted (Free) Cash Flow (DCF, DFCF) - Metoda diskontovaného peněžního toku

Dividend Discount model (DDM) - Dividendový diskontní model

Dividend Yield - Dividendový výnos, tj. poměr vyplácené dividendy k tržní ceně (uváděný v %), zejména u akcií

Durable Goods Orders - Durable Goods Orders - Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

DSL - Digital Subscriber Line

E

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) - Zisk před odečtením úroků a daní (provozní hospodářský výsledek)

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace je indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. Je to hrubý provozní zisk. Používá ve finanční analýze při porovnání výkonnosti mezi různými společnostmi nebo odvětvími.
Výpočet: EBITDA = výnosy - výdaje (bez započtení úroků, daní, odpisů a amortizace)

ECB - European Central Bank - Evropská centrální banka

Economic Value Added (EVA) - Metoda ekonomické přidané hodnoty

EPS Earnings per share - Zisk na akcii

Exchange Traded Fund (ETF) - Veřejně obchodovaný fond, resp. indexová akcie, která vlastně kopíruje vývoj vybraného indexu či jiného podkladového aktiva

Ex-date - Určuje datum, kdy se již cenný papír obchoduje bez nároku na dividendu příp. jiný požitek plynoucí z vlastnictví cenného papíru

F

Fair Value nebo Fair Price - Je pojem, který se běžně používá v oblasti financí a ekonomie. Hodnota je definována jako racionální a objektivní odhad potenciální tržní ceny

FDA - Food and Drug Administration - Federální úřad pro potraviny a léčiva

Federal Reserve System (FED) - Federální rezervní systém (Centrální banka)

Financial ratios - Finanční poměrové ukazatele

FOMC Federal Open Market Committee - Výbor pro operace na volném trhu

Futures - Je speciální typ forwardového kontraktu (forwardový kontrakt je smlouva uzavřená v jednom časovém okamžiku o dodání „zboží" k určitému budoucímu datu za cenu stanovenou v době uzavření smlouvy)

G

GDP - Gross Domestic Product - Hrubý domácí produkt (HDP)

Goverment Debt - Dluhové cenné papíry vydávané vládou

Good ´Till Cancelled - Typ obchodního příkazu

H

Hedge Fund - Fond založený především na členském principu (má často ve svých pravidlech možnost provádět složité finanční operace, které kombinují různé investiční strategie v současných dlouhých i krátkých pozicích na běžných i derivátových trzích v různých regionech po světě)

Hourly Earnings - Průměrná hodinová mzda

Housing Starts - Zahájená výstavba

CH

Chicago PM Index - Index Chicagské asociace nákupního managementu (Chicago PM)

I

IFRS - Mezinárodní standard účetního výkaznictví

Index - Indikátor vývoje trhu, burzy, sektoru apod.

Industrial Production - Průmyslová prudukce

IPO - Initial Public Offering - Primární emise cenných papírů

ISP - Internet Service Provider

K

Kontokorent - Krátkodobý úvěr, který banka poskytuje k běžnému účtu (klient díky němu může na účtu v povoleném rámci přečerpat limit vlastních prostředků)

L

Limit Order - Limitní pokyn

Listed Stock - Kotované akcie

Load - Poplatky investičního fondu při nákupu podílu

Long - Dlouhá pozice

M

Market Capitalization - Tržní kapitalizace (tržní cena*počet akcií společnosti)

Market Order - Tržní pokyn

Market Price - Tržní cena (cena cenného papíru na trhu)

Management Fee - Poplatky investiční společnosti za správu majetku fondu

Municipal bonds - Komunální dluhopisy
N

NAPM Index - Index Národní asociace nákupního managementu (NAPM)

Nasdaq - The Nasdaq Stock Market

Nonfarm Payrolls - Počet zaměstnanců mimo zemědělství

NYMEX New York Mercantile Exchange - Newyorská obchodní burza

NYSE - The New York Stock Exchange

O

Offering Price - Emisní kurz

Opening Price - Otevírací kurz

Options - Opční kontrakt

P

Per annum (p.a.) - neboli ročně (způsob úročení)

P/E - Poměr mezi kurzem akcie a ziskem na akcii

PCE - Personal consumption expenditures - Osobní spotřební výdaje

PEG Ratio (Price/Earnings To Growth) - Míra posuzující ukazatel P/E ve vztahu s úrovní ročního růstu zisku; vytváří se jako historický (trailing) nebo očekávaný (forward)

Personal Income - Osobní příjmy

Pink Sheets - Označení pro systém či akcie obchodované over-the-counter (tituly často nesplňující požadavky regulovaných burz); systém je zpřístupněn pro brokery a dealery organizací National Quotation Bureau

PPI - Producer Price Index - Index výrobních cen

PPI ex- food & energy - PPI excluding food and energy - Index průmyslových cen po vyloučení potravin a energie

Put Option Contract - Opční kontrakt s právem prodeje

Q

Quiet Period - Tiché období

R

Real Estate Investment Trust - Realitní investiční fondy

Record date (rozhodné datum) - Určuje datum, ke kterému musí mít investor cenný papír ve svém vlastnictví resp. být v emitentem uvedené evidenci jako vlastník, aby mohl mít nárok např. na výplatu dividend či jiných požitků plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo na účast na valnou hromadu atd.

Retail Sales - Maloobchodní tržby

Retail Sales ex-auto - Maloobchodní tržby po vyloučení automobilů

Return on Assets (ROA) - Rentabilita aktiv

Return on Equity (ROE) - Rentabilita vlastního kapitálu

Return on Sales (ROS) - Rentabilita tržeb

Revalvace - Úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) - Udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny

Ručitel - Ten, kdo se zaváže splácet závazek dlužníka, pokud není dlužník schopen splácet sám

S

SEC - Securities and Exchange Commision - Komise pro burzy a cenné papíry

Secondary Public Offering (SPO) - Druhotní neboli sekundární emise akcií

Sell - Prodej

Sell Short - Prodej na krátko

Settlement Day - Den vypořádání obchodu

Short - Krátká pozice

Spoludlužník - Ten, kdo kdo se zaváže, že s dlužníkem bude platit rukou společnou a nerozdílou až 100 % dluhu ;má stejné postavení jako "dlužník"; věřitel může veškeré plnění požadovat po spoludlužníkovi, aniž by musel věřitele byť jen vyzvat k plnění (jako je tomu u ručitele)

Spread - Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje (či rozdíl při oceňování dluhopisů)

S&P 500 - Standard & Poor´s 500

Stock Split - Štěpení akcií

Stop Limit Order - Stop-limitní pokyn (viz. Stoploss)

Stoploss - Inteligentní pokyn, který umožňuje automatický prodej cenného papíru při poklesu kurzu na stanovenou hodnotu nebo naopak nákup cenného papíru až od stanovené ceny, kdy posun na její hodnotu považuje investor za signál k růstu

Stop Order - Stop pokyn(viz. Stoploss)

Strike price - Realizační cena

T

Ticker Symbol - Symbol cenného papíru

Total Expense Ratio - Celkový roční poplatek investičního fondu

Trade Balance - Bilance zahraničního obchodu

Treasury Bills - Pokladniční poukázky

Treasury Bonds - Vládní bondy

Treasury Notes - Vládní obligace

Tripple Witching Day - Trojnásobná exspirace, tj. den, kdy exspirují futures na akciové indexy, opce na individuální akcie a akciové indexy (třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci); podobně Double nebo Quadruple Witching

U

Underwriter - Manažer emise

Unemployment Rate - Míra nezaměstnanosti

V

Valuta - Zahraniční měna v hotovostní formě

Věřitel - Ten, kdo půjčuje (dlužníkovi)

Vinkulace - Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele-banky)

W

WAP - Wireless Application Protocol

Z

Zástava - Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu

Zástavce - Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy)

Zástavní věřitel - Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu

Zero-Coupon Treasury Securities - Vládní obligace, které nemají kupón Arbitráž - Nákup nástroje na jednom trhu a následně jeho prodej na jiném trhu.
Ask (nabídka) - Cena, za niž se měna nebo jiný finanční nástroj nabízí.

Bear (medvěd) - investor, který spekuluje na pokles, název vychází ze specifické pozice útočícího medvěda - shora dolů.
Bid (poptávka) - cena, kterou kupující nabízí za nákup měny nebo jiné finanční nástroje.
Bod - minimální hodnota, o niž se může cena měny změnit. U většiny měn označuje čtvrté místo po desetinné čárce.
Broker - firma jež obchoduje určitými nástroji, pobírající provizi za uzavřené obchody. Broker nezaujímá pozici na trhu.
Bull (býk) - investor, který spekuluje na růst ceny, název pochází z pozice útočícího býka - zdola nahoru.
Býčí trh - období růstu cen.

Cable - hovorový název páru GBP/USD.
Centrální banka - hlavní národní banka. Jejím základním úkolem je stanovení a zavedení peněžní politiky.
CFD (Contract For Difference) - kontrakt na vyrovnání rozdílu. Derivát, v případě kterého se zúčtování obchodní transakce uskutečňuje formou peněžního vypořádání - rozdíl ceny základního nástroje v den otevření a zavření pozice - bez fyzické dodávky základního nástroje.

Day Trading - jedná se o investiční strategii spočívající v opakovaném uzavírání obchodu v témže dni, často na témž nástroji (měně).
Dealer - Osoba nebo instituce, která se účastní obchodování a která nakupuje nebo prodává na vlastní účet.

ECU - European Currency Unit.
EMS - European Monetary System.
Exotická měna - málo likvidní měna.

Federal Fund Rate - Úroková sazba stanovená FED pro mezibankovní trh.
FED - Federální rezervní systém USA.
FOMC - Federální výbor pro otevřený trh, výbor, který určuje cíle peněžní politiky USA.
Foreign Exchange - trh pro obchodování cizími měnami.
Forex (FX) - termín se všeobecně používá ve vztahu k obchodování cizími měnami.

G7 - Sedm nejrozvinutějších zemí světa (USA, Německo, Japonsko, Francie, Velká Británie, Kanada, Itálie).
G10 - G7 plus Belgie, Nizozemí a Švédsko.

IMF (International Monetary Fund) - Mezinárodní měnový fond.
Initial margin (počáteční záloha/marže) - Minimální záloha vyžadovaná brokerskou firmou.

Kiwi - hovorové označení páru NZD/USD.
Koš - skupina měn používaná k řízení měnového kurzu dané měny.

Limit order - Příkaz s cenovým limitem.
Long position (dlouhá pozice) - pozice zaujatá na trhu na základě nákupu finančních nástrojů. Dlouhou pozici uplatňují investoři, kteří očekávají růst cen.
Lot - kontrakt na trhu FOREX, který obvykle zní na 50-100 000 USD s využitím finanční páky.

Margin - marže neboli zúčtovací záloha, depozit
Margin call - výzva k doplnění marže, zálohy, depozitu
Market order - příkaz za tržní cenu
Medvědí trh - období poklesu cen.

Opce (opční kontrakt) - finanční nástroj z kategorie derivátů, nabyvateli dává právo, ne však povinnost, nakoupit nebo prodat určité základní nástroje za určitou cenu, v určité době. Vystavitel opce má povinnost prodat nebo koupit základní nástroj - podle dispozice nabyvatele opce. Rozlišujeme dva základní typy opcí - nákupní opci (call) a prodejní opci (put).
OTC Market (Over the Counter Market) - decentralizovaný trh s mimoburzovními finančními nástroji, jehož účastníci uzavírají obchody po internetu, telefonicky a prostřednictvím dealerů, místo klasického způsobu obchodování. Není zde jedno centrální obchodní místo.

Pip (bod) - minimální hodnota, o niž se může cena měny změnit. U většiny měn označuje čtvrté místo po desetinné čárce.

Realizační cena (opce) - cena, za niž má kupující právo koupit nebo prodat základní nástroj.
Rollover (rolování) prodloužení doby do propadnutí kontraktu o další období spojené s aktualizací jeho pozice vypočtenou z rozdílů úročení měn v daném páru (podle swapových bodů)

Short sale (krátký prodej) - prodej určité části finančních nástrojů vypůjčených na trhu za účelem jejich odkoupení poté, co na trhu dojde k poklesu cen. Krátký prodej používají investoři očekávající pokles cen, tzn. Prodává se, když je dráž, kupuje, když je levněji a vydělává na rozdílu ceny téhož nástroje v čase.
Short position (krátká pozice) - pozice zaujatá na trhu prodejem finančních nástrojů. Krátkou pozici používají investoři očekávající pokles cen.
SPOT - obchodní kurz s datem vyrovnání obchodu za dva pracovní dny.
Spread (cenové rozpětí) - rozdíl mezi kupními a prodejními cenami.
Sterling - britská libra.
Stop-loss order (příkaz zastavení ztrát) - příkaz, jehož cílem je zavření ztrátové pozice při určité ceně.
Swissy - hovorové označení švýcarského franku.

 

BOD ZLOMU

Hodnota kurzu, při které investor nerealizuje ani zisk ani ztrátu. Při vynaložení odborné péče je potřeba započítat rovněž poplatky

CLEARING

 Systém pomocí, kterého vstupuje burza do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího čímž zajišťuje vypořádání sjednaného obchodu s cennými papíry. Obvyklí termín vypořádání je T+3.

DISKONT

 Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu připadající na jeden cenný papír a kurzem CP při prodeji. Používá se obvykle při obchodování směnek před dobou splatnosti.

DIVERZIFIKACE

Rozložení rizika nákupem více druhů CP. Výsledkem diverzifikace je vytvoření portfolia.

GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CP

Právnická osoba, poskytující omezenou náhradu zákazníkům obchodníka s cennými papíry v případě insolvence. (90% max. 20 000 EUR)

INVESTIČNÍ RIZIKO

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice

INVESTIČNÍ HORIZONT

 Doba, na kterou je investice plánována

INVESTICE

Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeba) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby) s očekáváním zisku.

INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ

 Výsledek zpracování analýzy určitého investičního nástroje.

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Test investičních cílů, finančního zázemí, znalost a zkušenost zákazníka. Výsledkem je určení investičního profilu zákazníka.

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA

Komisionář (OCP) zařizuje N/P cenných papírů svým jménem na účet komitenta (klienta).

NOMINÁLNÍ HODNOTA

 Částka, která je uvedena na akcii nebo obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku např. je věřitelem podniku. Nominální hodnota se může podstatně lišit od burzovního kurzu.

ODBORNÁ PÉČE

Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání ve prospěch zákazníka a bez upřednostňování svých zájmů při poskytování investiční služby.

PROSPEKT

Listina, kterou emitent CP, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydaném CP. Prospekt se vydává u CP, který má být přijat k obchodovaní na veřejném trhu nebo veřejně nabízen. Vydává se rovněž v případě, že emitent zvyšuje základní kapitál úpisem nových CP.

PROVIZE:

Odměna za obstarání obchodu, popř. služby

REGISTROVANÝ CP

Cenný papír přijatý k obchodovaní na veřejném trhu.

SBĚRNÝ ÚČET

Účet zřízený na jméno OCP, na kterém OCP vede pouze majetek zákazníků (CP i finančně).

TRŽNÍ RIZIKO

 Všeobecné riziko trhu, které nemá přímou souvislost s hospodářskou situací emitenta. V praxi se projevuje opačným pohybem ceny proti očekávání (pokles v long, růst v short).

ÚVĚR OCP

 Poskytnutí finančních prostředků OCP pro účel nákupu CP, kryté nakoupenými CP.

VÝNOSNOST

 Rozdíl mezi hodnotou původně investované částky a současnou hodnotou investice po započtení všech poplatků a nákladů snižujících tuto hodnotu. Uvádí se v procentech a je přepočtena na kalendářní rok.

 

Spekulace - v obchodě je činnost směřující k docílení zisku využitím rozdílu cen zboží, kursu cenných papírů a pod. v různé době. Tím se liší od arbitráže, která využívá současného cenového rozdílu téhož zboží na různých trzích. Při [Spekulace]-i na vzestup (? la hausse) nakupuje spekulující, aby později se ziskem prodal, při [Spekulace]-i na pokles (? la baisse) prodává spekulující s delší dodací lhůtou v naději, že se mu později podaří získati zboží levněji. Ačkoliv nelze upříti, že [Spekulace] dala podnět a umožnila celou řadu velkorysých hospodářských podniků, přece jen nutno zároveň uznati oprávněnost výtek, které zdůrazňují, že [Spekulace]-í je docilován zisk bez zásluhy proti výrobě, jejíž zisk je docilován zhodnocováním statků přeměnou surovin a práce v hotové výrobky, nebo obchodu, který zhodnocuje hosp. statky jejich převodem s místa nabídky na místo poptávky. Obchodní [Spekulace] jest ponejvíce soustředěna na bursách, na nichž se během doby vyvinuly nejrůznější formy spekulačních obchodů

 

Zdroj: Ottův slovník naučný (1888-1909) a Ottův slovník naučný nové doby (1930-1943).

Take Profit (realizace zisku) - příkaz k realizaci zisků.
Termínový kontrakt (futures) - finanční nástroj z kategorie derivátů, smlouva zavazující strany k jejímu zúčtování v budoucnosti za předem dohodnutou cenu. Předmětem obchodu je kontrakt, na jehož cenu má vliv cena základního nástroje. Základními nástroji mohou být ekonomické hodnoty - akcie, měny, burzovní indexy atd. Obchodní transakce mohou být vypořádávány peněžní formou nebo formou fyzické dodávky základního nástroje.
Tick - minimální změna ceny.
Trailing stop - příkaz stop/loss který následuje aktuální cenu.

Vypořádací kurz (futures) - denní nebo finální, základ pro vypořádání pozice investora daný den nebo v den, kdy kontrakt vyprší.

Základní měna - první měna v daném páru.

 

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř