Pokyny ke zkoušce

Místem konání zkoušek odborné způsobilosti je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno.

Účastník je povinen dostavit se do místa konání zkoušky alespoň 30 minut před zahájením zkoušky. Pokud se účastník dostaví později, může mu člen zkušební komise odmítnout přístup do prostor, ve kterých zkouška probíhá. Takový účastník je považován za účastníka, který se ke zkoušce nedostavil. 

Před vstupem do prostor, ve kterých zkouška probíhá, je účastník povinen vypnout mobilní telefon a ponechat jej vypnutý po celou dobu konání zkoušky. Veškerá zavazadla a svrchní oděv je účastník povinen odložit na místo k tomu určené členem zkušební komise. Účastník zaujme místo určené mu k vykonání zkoušky a předloží členovi zkušební komise občanský průkaz nebo pas pro ověření totožnosti. Po ověření totožnosti členem zkušební komise potvrdí účastník svým podpisem do prezenční listiny správnost uvedených údajů a svou přítomnost.

V průběhu zkoušky využívá účastník pouze výpočetní techniku umístěnou na místě určeném k vykonání zkoušky, papír, který je ve zkušebním prostoru k dispozici, a psací potřeby.

Účastník v průběhu zkoušky nesmí komunikovat s jinou osobou (s výjimkou člena zkušební komise) nebo jinak využívat pomoci jiné osoby, používat pomocné materiály, telekomunikační zařízení nebo jiné prostředky než ty, které jsou uvedeny v odstavci 2 tohoto článku, pořizovat opisy zkušebního testu nebo výpisy z něj a rušit průběh zkoušky.

Pokud se účastník dopustí zakázaného jednání podle odstavce 3 tohoto článku, člen zkušební komise účastníka poučí a upozorní, že pokud bude v tomto jednání pokračovat, bude ze zkoušky vykázán.

Po ukončení zkoušky se účastník seznámí s výsledkem zkoušky, který je automaticky generován zkušebním systémem.

Institut odešle účastníkovi do 14 dnů po termínu konání zkoušky oznámení o výsledku zkoušky, v němž uvede kurz celoživotního vzdělávání, v rámci kterého byla zkouška skládána a výsledek zkoušky, včetně celkového počtu dosažených bodů, procentního vyjádření dosaženého počtu bodů z celkového počtu bodů pro danou zkoušku, počtu dosažených bodů v jednotlivých oblastech zkoušky a jejich procentního vyjádření z nejvyššího možného počtu bodů v jednotlivých oblastech zkoušky.

Účastníkovi, který úspěšně vykonal zkoušku, zašle Institut doporučeně do vlastních rukou spolu s oznámením o výsledku zkoušky osvědčení o absolvování příslušného kurzu celoživotního vzdělávání a úspěšném složení závěrečné zkoušky.

Účastník, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce, může svoji neúčast omluvit písemně nejpozději do pěti dnů od termínu konání zkoušky na adresu Institutu.

Za závažný důvod se považuje zejména řádně doložená pracovní neschopnost účastníka nebo jiná závažná překážka, která nebyla způsobena uchazečem. Omluvu posoudí předseda zkušební komise.

Řádně omluvený účastník má právo na vykonání zkoušky v jiném termínu. V ostatních případech, kdy se účastník ke zkoušce nedostaví, lze zkoušku vykonat až po novém objednání kurzu.

 

 

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř