Doporučená literatura ke studiu


 • Rejnuš, O.: Finanční trhy, KEY Publishing, Ostrava, 2008
 • Veselá, J.: Investování na kapitálových trzích, ASPI, Praha, 2007
 • Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza: krok za krokem, C. H. Beck, Praha, 2005
 • Sedláček, J.: Účetnictví pro manažery, Grada Publishing, Praha, 2005
 • Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty, Grada Publishing, Praha, 2002
 • Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha, 2002
 • Brada, J.: Technická analýza, VŠE, Praha, 2000
 • Jílek, J.: Finanční rizika, Grada Publishing, Praha, 2000
 • Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha, 1999

Zákony

 • Zákon č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový
 • Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • Zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech
 • Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách
 • Zákon č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování
 • Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech
 • Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 377/2005 Sb. o finančních konglomerátech
 • Zákon č. 104/2008 Sb. zákon o nabídkách převzetí
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 261/2004 Sb. vedení deníku obchodníka s cennými papíry a vedení evidence pokynů
 • Vyhláška č. 269/2004 Sb. náležitosti žádostí podle zákona o kolektivním investování
 • Vyhláška č. 270/2004 Sb. stanovení hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování
 • Vyhláška č. 347/2004 Sb. plnění pravidel obezřetného podnikání investiční společností
 • Vyhláška č. 58/2006 Sb. o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů
 • Vyhláška č. 114/2006 Sb. o poctivé prezentaci investičních doporučení
 • Vyhláška č. 482/2006 Sb. o náležitostech statutu fondu kolektivního investování
 • Vyhláška č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování
 • Vyhláška č. 604/2006 Sb. efektivní obhospodařování majetku standardního a speciálního fondu
 • Vyhláška č. 605/2006 Sb. o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
 • Vyhláška č. 115/2007 Sb. o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
 • Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spoř. a úvěrních družstev
 • Vyhláška č. 235/2008 Sb. o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému
 • Vyhláška č. 236/2008 Sb. o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu
 • Vyhláška č. 237/2008 Sb. o některých pravidlech při poskytování investičních služeb
 • Vyhláška č. 143/2009 Sb. odbornost osob pracujících pro obchodníka s cennými papíry
 • Vyhláška č. 234/2009 Sb. o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
 • Vyhláška č. 235/2009 Sb. investiční nástroje, do kterých může investovat standardní fond

Směrnice

 • Směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
 • Směrnice Rady 93/22/EEC o investičních službách v oblasti cenných papírů
 • Směrnice EP a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů
 • Směrnice EP a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry
 • Směrnice EP a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")
 • Směrnice EP a Rady 2001/34/ES o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny
 • Směrnice EP a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku
 • Směrnice EP a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění (směrnice o finančních kolaterálách)
 • Směrnice EP a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu
 • Směrnice EP a Rady 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)
 • Směrnice EP a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování
 • Směrnice EP a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů
 • Směrnice EP a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí
 • Směrnice EP a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
 • Směrnice EP a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu
 • Směrnice EP a Rady 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu
 • Směrnice EP a Rady 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

Nařízení

 • Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2003/6/ES
 • Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2003/71/ES
 • Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2004/39/ES


Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř