Klouzavé průměry

Klouzavé (nebo také pohyblivé) průměry jsou nejpoužívanějšími indikátory trendu. Slouží jako zóny podpory a odporu. Rostoucí klouzavý, průměr se stává základem nebo dnem cen podpory. Klesající klouzavý průměr naopak slouží jako úroveň odporu pro cenové pohyby. Proto věnujeme takovou pozornost-signálům, které nám-klouzavé průměry poskytují. Snažíme se kupovat při rostoucím-klouzavém průměru a prodávat: nakrátko při klesajícím klouzavém průměru.

Klouzavý průměr zobrazuje průměrnou hodnotu dat ve zvoleném časovém úseku. Například 5-ti denní klouzavý průměr zobrazuje průměrnou cenu za posledních 5'dní v řadě, 20-ti denní klouzavý průměr zobrazuje průměrnou cenu za posledních 20 dní v řadě, atd.

Každá cena nějakého uzavřeného obchodu představuje obraz o momentální všeobecné shodě, která panuje ohledně hodnoty příslušné akcie. Jednotlivé snímky nám nedají složený obraz o hodnotě akcie, avšak složíme-li takových, snímků stovky, tisíce nebo miliony do souvislé řady, získáme přesný obrázek o složené ceně akcie.

Klouzavé průměry nám pomáhají určit směr pohybu ceny akcie. Ilustrují směr setrvačnosti ceny. Důležité je porozumět vztahu mezi počtem, dnů klouzavého průměru a následným pohybem tohoto průměru. Čím delší., trend se-snažíme zobrazit, tím více dní pro klouzavý průměr použijeme.

Relativně krátký časový úsek klouzavého průměru například 20 dní, je citlivější na
změny cen a umožňuje obchodníkovi zachytit nový trend dříve. Svůj směr mění častěji a vytváří více pohybů. Krátký klouzavý průměr tedy-poskytuje rychlejší signály k obchodu. Naopak relativně dlouhé klouzavé průměry poskytují obchodníkovi méně pohybů a jsou méně volatilní. Body zvratu takovým klouzavým průměrům často unikají.

Existují čtyři dominantní klouzavé průměry:

 1. 20-ti denní,
 2. 40-ti denní nebo 50-ti denní,
 3. 100 denní (středně až dlouhodobý klouzavý průměr),
 4. 200 denní (dlouhodobý klouzavý průměr). Pravidla klouzavých průměrů:
 1. Rostoucí klouzavý průměr představuje pozitivní tržní náladu nebo sílu.
 2. Klesající klouzavý průměr představuje negativní tržní náladu nebo oslabení.
 3. Čím ostřejší je sklon křivky klouzavého průměru, tím silnější je některý z výše uvedených trendů akcie nebo celého tíhu.
 4. Dokud je aktuální cena nad svým klouzavým průměrem, teoreticky platí, že je momentální vývoj pozitivní.
 5. Dokud je aktuální cena pod svým klouzavým průměrem, teoretický platí, že je momentální vývoj negativní. Korekce a návraty během 2. (pozitivní) etapy mají tendenci se zastavit u křivky klouzavého průměru. Podobně i korekce a návraty během 4. (negativní) etapy mají tendenci se zastavit u křivky klouzavého průměru.
 6. Pokud dojde k protnutí křivky klouzavého průměru, reakce a návraty jsou velmi pravděpodobné.

Body 4. a 5. se zakládají na starším a jednodušším způsobu obchodování. To neznamená, že nejde o extrémně užitečnou teorii. Obchodníci využívající tuto teorii musí vždy posoudit, ve které etapě se cena akcie právě nachází. Při neurčitém vývoji (3. etapa) je tato teorie dosti riskantní, zatímco nejméně riziková je ve 2. nebo 4. etapě.

Klič k pohybům akcií:

 1. Protnutí křivky rostoucího klouzavého průměru směrem vzhůru je považováno za pozitivní.
 2. Protnutí křivky klesajícího klouzavého průměru směrem'dolů je považováno za negativní.
 3. Nejlepší příležitosti k nákupu jsou takové, kdy se cena silné akcie (2. etapa) vrátí ke svému rostoucímu klouzavému průměru a udrží se.
 4. Další příležitosti k nákupu je případ, kdy se cena silné akcie (2. etapa) vrátí pod svůj rostoucí klouzavý průměr. Čekejte na obrat (pohyb vzhůru), kdy dojde k odražení od křivky průměru.
 5. Dobré příležitosti k prodeji nakrátko (shorting) jsou takové, kdy se cena slabé akcie (4. etapa) odrazí od svého klesajícího klouzavého průměru a poté se zastaví.

Nejlepší příležitostí k prodeji nakrátko je případ, kdy cena slabé akcie (4. etapa) projde nad svůj klouzavý průměr. Čekejte na obrat (pohyb dolů), kdy dojde k odražení od křivky průměru.

Konvergence a divergence

Jedním z hlavních signálů u klouzavých průměrů je prolomení trendu. Tyto signály jsou důležité, protože identifikují tržní trendy. Trader může odhadnout prolomení trendu ještě předtím, než k němu fakticky dojde. Pokud například zpozoruje, jak 20-ti denní klouzavý průměr klesá směrem k 50-ti dennímu, bedlivě vyčkává, zda dojde k prolomení. Spojením této informace s dalšími údaji, které poskytuje trh, vzniká důležitá základna pro rozhodování tradera. Jde o signály konvergence a divergence. Obchodování ve směru k prolomení znamená držet se směru nebo toku trhu. Tento systém generuje menší počet obchodů, ale protože toto prolomení může začít změnu trendu, může být velmi ziskové. Tyto obchody však musí být časově delší.

Formace

Techničtí analytikové používají mnoho grafických nástrojů  které  mrhají určitou prediktivní schopnost ve vztahu ke změně trendu ceny akcie. Existuje však několik z nich, které jsou snadněji rozpoznatelné a také spolehlivější. V tomto programu se snažíme si věci spíše zjednodušovat, než komplikovat, a proto se budeme zabývat pouze takovými nástroji, které dávají obchodníkovi největší šanci na úspěch.

Pojem formace zvratu nepříliš přesně označuje to, co se ve skutečnosti děje s cenou akcie. Začátečníka může toto označení přivést k domnění, že se najednou přeruší starý trend a začne trend nový. To se ovšem stává zřídka. Ke změnám trendu obvykle dochází pomalu, v etapách, tak jak postupně dochází ke změně psychologie.

Signál změny trendu naznačuje, že dojde ke změně současného trendu, ne však k jeho úplnému obratu.   To znamená, že tato změna směru může být krátkodobá, střednědobá nebo může trvat delší období.

Přestože existuje mnoho akciových indikátorů, podle našich pravidel budeme obchodovat pouze tehdy, když'vývoj ceny akcie bude odpovídat hlavnímu trendu, a zároveň další indikátory nám potvrdí možný bod vstupu nebo výstupu.

Podrobněji se budeme zabývat následujícími nástroji: (z důvodu přehlednosti upouštíme od českého překladu)

Gap Reversals

Tyto metody funguji nejlépe pro dvou a více denní obchody, označované jako position trades. Zdá se, že nejvhodnějším trhem pro takové obchody je NASDAQ. Při trendujícím trhu (trending market) máji obdivuhodnou přesnost více než 80%.

Pravidla a podmínky pro obrat vzhůru ( Bullish cap reversal)

 1. Titul, jehož obchodní rozpětí (trading range) je v průměru alespoň 1,75 bodu.
 2. Titul, který má přiměřený: spread (cenový rozdíl-mezi nabídkou a poptávkou).
 3. Žádný trader netouží po tom, aby byl „chycen" na velkém spreadu. Akcie by měly mít dostatečný počet tvůrců trhu (market makers), aby byla zabezpečena likvidita.
 4. Cena akcie by měla být dole alespoň po dva dny v radě, aby se pro nás stala zajímavou
 5. Otevírací cena musí být v horní  ¼  denního obchodního rozpětí.
 6. Zavírací cena musí být v dolní   ¼  denního obchodního rozpětí.

Opatření v příštím obchodním dni

 1. Pokud se cena akcie při otevření propadne a potom začne rychle stoupat, nakupte na ceně o 0,1 až 0,25 vyšší než bylo denní minimum předchozího dne. Když tento vstup zmeškáte, znovu se pokuste nakoupit nad maximem z první půlhodiny obchodování. Ujistěte se že nakupují také tvůrci trhu.
 2. Příkaz Stop/loss by měl být zadán na úrovni o 0,l až 0,25 nižší než je aktuální denní minimum.
 3. Pozorně si prohlédněte graf a určete si rozumnou míru zisku nebo přímo dolarovou částku, která je přiměřená pro daný titul, a jakmile toho bude dosaženo, pozici uzavřete. Jestíiže trh a/nebo příslušný sektor zůstává silný, trader se ocitne ve velmi pozitivním teritoriu a měl by akcie podržet i během dalšího jednoho nebo dvou dnů.

Bullish Gap Reversa!

Nekupte ne ceně o 0.1 ež 0.25 vyšší než bylo denní minimum předchozího dne Cena uzavírá dole alespoň 2 dny vřadi Cena se při otevření propadne a potom začne stoupat

Stop/loss nastavte na úrovni o 0.1 ež 0.25 nižší, než je aktuální denní minimum

Pravidla a podmínky pro obrat dolů (Bearish Gap Reversal)

 1. Titul, jehož obchodní rozpětí (trading ranga) je v průměru alespoň 1,75 bodu.
 2. Titul, má přiměřený spread a dostatečný počet tvůrců trhu aby byla zabezpečena likvidita.
 3. Cena akcie by měla být nahoře alespoň po dva dny v řadě, aby stála za zvážení.
 4. Otevírací cena musí být v dolní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 5. Zavírací cena musí být v horní 1/4 denního obchodního rozpětí.

Opatření v příštím cíxikodrúm dni

 1. Pokud cena akcie při otevření vyskočí a potom začne klesat, prodejte, (short) za cenu o 0,1. až 0,25 nižší než bylo denní maximum předchozího dne. Když tento vstup zmeškáte, znovu se pokuste prodat pod minimem z první půlhodiny obchodování. Ujistěte se, zda prodávají také tvůrci trhu.
 2. Příkaz Stop/loss by měl být zadán na úrovni o 0,1 až 0,25 vyšší, než je aktuální denní maximum.
 3. Pozorně si prohlédněte graf a určete si rozumnou míru zisku nebo přímo dolarovou částku/ která je přiměřená pro daný titul, a jakmile toho bude dosaženo, pozici uzavřete. Jestliže trh a/nebo příslušný sektor zůstává slabý, trader se ocitne ve velmi pozitivním teritoriu a měl by pozici udržet otevřenou i během dalšího jednoho nebo dvou dnů.

Pravidla a podmínky pro Morning Star Gap Reversal

 1. Titul, jehož obchodování je v průměru alespoň 1,75 bodů.
 2. Titul, který má přiměřený spread a dostatečný počet tvůrců trhu, aby byla zabezpečena likvidita.
 3. Cena akcie by měla být dole alespoň po dva dny v řadě, než začneme-zvažovat nákup.
 4. Otevírací cena musí být v horní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 5. Zavírací cena musí být v dolní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 6. Nadprůměrný objem obchodů.

Opatření v příštím obchodním dni

 1. Pokud cena akcie při otevření vyskočí alespoň 0,5 bodů nad včerejší zavírací cenu, ihned je nakupte. Když tento vstup zmeškáte, znovu se pokuste nakoupit nad maximem z první půlhodiny obchodování. Nakupovat by měli také tvůrci trhu.
 2. Příkaz Stop/loss by měl být zadán na úrovní 0, l až 0,25 :nižší, než je aktuální denní minimum.
 3. Pozorně si prohlédněte graf a určete si rozumnou míru zisku nebo přímo dolarovou částku, která je přiměřená pro daný titul, a jakmile toho bude dosaženo, pozici uzavřete. Jestliže trh a/nebo příslušný sektor zůstává silný a trader se nachází v pozitivním teritoriu, měl by pozici udržet otevřenou i během dalšího jednoho nebo dvou dnů.

Pravidla a podmínky pro pro Evening Star Gap Revetsal

 1. Opět hledáme titul, jehož obchodní rozpětí je v průměru alespoň l,75 bodů.
 2. Titul, který má-přiměřený spread a dostatečný počet tvůrců trhu, i aby byla zabezpečena likvidita.
 3. Cena akcie by měla být nahoře alespoň po dva dny v řadě než začneme zvažovat prodej.
 4. Otevírací cena musí být v dolní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 5. Zavírací cena musí být v horní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 6. Nadprůměrný objem obchodování je žádoucí.

Opatření v příštím obchod dní 7 '

Pokud cena akcií při otevření propadne alespoň 0,5 bodu pod včerejší zavírací cenu, ihned je prodejte (short). Když tento vstup zmeškáte znovu se pokuste prodat pod minimem dosaženým během první půlhodiny, obchodování. Ujistěte se, že prodávají také tvůrci trhu.

PříkazStop/loss by měl být zadán na úrovni 0,5 až 0,25 vyšší než je aktuální denní  maximum.

Pozorně si prohlédněte graf a určete si rozumnou míru zisku nebo přímo dolarovou
částku, která je přiměřená pro daný titul, a jakmile toho bude dosaženo, pozici
uzavřete. Jestliže trh a/nebo příslušný sektor zůstává slabý a trader se nachází
v pozitivním teritoriu, měl by pozici udržet otevřenou i během dalšího jednoho nebo
dvou dnů.

Pravidla a podmínky pro Bullish Zero/20 Gap Revesal

Tato formace zvratu má o něco lepší schopnost předpovídat rostoucí trend (tedy dávat signál k nákupu), než klesající trend (signál k prodeji).   

 1. Použijeme titul, jehož obchodní rozpětí je v průměru alespoň 1,75 bodu.
 2. Titul, který má přiměřený spread a dostatečný počet tvůrců trhu, aby byla zabezpečena likvidita.
 3. Cena akcie by měla být dole alespoň po dva dny v řadě, než začneme zvažovat nákup.   
 4. Otevírací cena musí být v horní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 5. Zavírací cena musí být v dolní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 6. Vhodná je určitá oblast podpory na grafu-í nicméně není nutnou podmínkou.
 7. Nadprůměrný objem obchodování je také vhodný, ale ne nutný.

Opatření v příštím obchodním dni

 1. Pokud akcie otevře na včerejší zavírací ceně nebo maximálně 20% nad ní, ihned nakupujte. Ještě bezpečnější bod vstupu však nastane po asi 30 minutách obchodování, kdy můžete nakoupit, 0,1 až 0,25 bodu nad dosavadním denním, maximem. Ujistěte se, že nakupují také tvůrci trhu.
 2. Příkaz Stop/loss by měl být zadán na úrovni o 0,1 až 0,25 nižší, než je aktuální denní minimum nebo minimum z předchozího dne.
 3. Pozorně si prohlédněte graf a určete si rozumnou míru zisku nebo přímo dolarovou částku, která je přiměřená pro daný titul, a jakmile toho bude dosaženo, pozici uzavřete. Jestliže trh a/nebo příslušný sektor zůstává silný a trader se nachází v pozitivním teritoriu, měl by pozici udržet otevřenou i během dalšího jednoho nebo dvou dnů.

Pravidla a podmínky pro Bearish Zero/20 Gap Rsversal

 1. Opět hledáme titul, jehož obchodní rozpětí je v průměru alespoň 1,75 bodu.
 2. Titul, který má přiměřený spread a dostatečný počet tvůrců trhu, aby byla zabezpečena likvidita.
 3. Cena akcie by měla být nahoře alespoň po dva dny v řadě, než začneme zvažovat prodej.
 4. Otevírací cena musí být v dolní 1/4  denního obchodního rozpětí.
 5. Zavírací cena musí být v horní 1/4 denního obchodního rozpětí.
 6. Vhodná je určitá oblast rezistence na grafu, nicméně není nutnou podmínkou.
 7. Nadprůměrný objem obchodování je také vhodný, ale ne nutný.

Opatření v příštím obchodním dni

Pokud akcie otevřou na včerejší zavírací ceně nebo maximálně 20% pod ní ihned prodávejte (short). Ještě bezpečnější bod vstupu však nastane po asi 30 minutách obchodování, kdy můžete prodat 0,1 až 0,25 bodu pod dosavadním denním minimem. Prodávat by měli také tvůrci trhu.

Příkaz Stop/loss by měl být zadán na úrovní 0,1 až 0,25 vyšší, než je buď aktuální denní  maximum nebo maximum z předchozího dne, podle toho které je výš.

Pozorně si prohlédněte graf a určete si rozumnou míru zisku nebo přímo dolarovou částku, která je přiměřená pro daný titul, a jakmile toho bude dosaženo, pozici uzavřete. Jestliže trh a/nebo příslušný sektor zůstává slabý a trader se nachází v pozitivním teritoriu, měl by pozici udržet otevřenou i během dalšího jednoho nebo dvou dnů.

Ostatní formace

Existuje několik formaci na grafu, které je důležité rozpoznat, protože hají určitou prediktivní schopnost.

Formací zvratu a pokračování trendu

Tři nejdůležitější formace zvratu nebo pokračování trendu jsou dvojitý vrchol (dvojité dno), trojitý vrchol (trojité dno) a hlava a ramena (obrácená hlava a ramena). Tyto formace jsou snadno rozpoznatelné a poskytují dobrý odhad možného obratu v trendu. Velmi důležitou formací pokračování trendu je trojúhelník. Tato formace jasně ilustruje konsolidaci ceny uvnitř svého dosavadního trendu a naznačuje, že akcie bude v tomto trendu pokračovat. Proto se nazývá formace pokračování. Vše, co potřebujete k rozpoznání těchto formací, je schopnost zobrazit linie trendu a definovat úroveň podpory a rezistence.

Dvojitý vrchol, dvojité dno.

Níže uvedený obrázek ukazuje přiklad dvojitého dna a vrcholu. Tyto nákresy hovoří samy za sebe. Představte si dvojité dno se dvěma vyčnívajícími body, sahajícími ke stejné cenové úrovni (úroveň podpory). Cena se od ní odrazí, rychle roste a může prolomit úroveň rezistence a vytvořit vyšší maximum. Dvojitý vrchol znamená, že cena se vrací na své předchozí maximum. Nastane, jedna ze dvou alternativ: cena buď prolomí tuto úroveň; nebo neprolomí. Pokud cena vytvoří nové vyšší maximum, růstový trend je obnoven a vše je v pořádku. Pokud však cena nepřekročí své předchozí maximum a začne oslabovat, měli byste být velmi opatrní. Cena akcie může korigovat směrem dolů.

Trojúhelník

Tato formace se liší od předchozích vtom, že nejde o formaci zvratu, ale obvykle o formaci pokračování. Popisuje situaci, kdy trend předběhl ve vývoji sám sebe a potřebuje – odpočinek konsolidaci. Když je konsolidace zavřena trend, se obnoví a obvykle pokračuje stejným směrem. Při růstovém trendu je trojúhelník většinou pozitivní formace. Nejčastější bývá symetrický trojúhelník (viz níže). Neurčitý boční pohyb, při kterém se zužuje oblast vývoje ceny, je charakteristickým znakem této formace. Linie trendu, spojující maxima a minima, mají tendenci se protnout. Maxima nebo minima se jich většinou dotýkají na dvou až třech místech. Nakonec dojde k prolomení ve směru předchozího trendu.

Stoupající a klesající trojúhelník.

U stoupajícího trojúhelníku je horní-linie téměř vodorovná dolní linie rostoucí. Jde o pozitivní (bůllish) formaci. Naopak klesající trojúhelník má dolní linii téměř vodorovnou a horní linii klesající je považován za negativní (bearish) formaci. Všechny tyto trojúhelníky naberou nový směr, kdykoli dojde k prolomení některé ze dvou linií trendu. Znovu prosím, vezměte na vědomí že nárůst objemu je důležitým potvrzujícím faktorem; zejména u prolomení směrem vzhůru. Velký význam má také skutečnost, že čím déle se formace utváří, tím  pravděpodobnější je její předpokládaný vývoj.


Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř