ETF - Exchange-Traded Funds 

Charakteristika

Exchange-Traded Funds se v poslední době těší veliké oblibě ze strany drobných investorů, protože nabízejí jako otevřené podílové fondy možnost investování do většího množství rozlišných titulů a nástrojů kapitálového trhu koupí pouhého jediného cenného papíru. Znamená to, že pro tyto fondy je typické portfolio, do kterého zařazují v odpovídajících poměrech především akcie společností ze sledovaného indexu - tedy indexově navázaná ETF nebo obsahují jinou skupinu akcií či investičních instrumentů. Právě proto si ETF vysloužily výrazy v českém ekvivalentu znějící jako - veřejně obchodovaný fond, indexová akcie anebo v extrémních případech zvláštně konstruovaných portfolií - E.T. podíl.

Exchange Traded Funds (ETFs) jsou fondy, které na rozdíl od běžných podílových fondů vydaly své akcie. Jsou tedy kotované na burzách, a je tak možné s nimi obchodovat během celého obchodního času burzy. Výhod ale tento obchodní instrument přináší mnohem víc. Představme si jej.

ETFs jsou specializované fondy (tzv. unit investment trusts nebo depository receipts), které však na rozdíl od běžných podílových fondů vydaly své akcie. Tyto akcie si zájemce o investici či obchodování s daných fondem může běžně koupit na burze. Každý takový ETF byl vytvořen za účelem sledování výkonnosti některého z indexů - akciových celotržních či sektorových, mezinárodních či dluhopisových.
První výhodou těchto fondů je tudíž skutečnost, že investor či obchodník, který má zájem sledovat svým portfoliem určitou skupinu či vybraný "koš" akcií, již nemusí sám nakupovat všechny složky v odpovídajícím indexu do svého portfolia, nýbrž mu stačí zobchodovat pouze akcie odpovídajícího ETF.ETF jsou obchodovány po celý den.

Jak už bylo řečeno, podíly v ETF mají formu akcií, které jsou běžně obchodované na burze, jsou tedy na rozdíl od běžných fondů obchodovány během celého obchodního dne. Aktuální cena daného ETF by měla vždy kopírovat hodnotu podkladového indexu. Je však nutné zdůraznit ono "měla by", v praxi totiž může docházet k odlišnostem. Jelikož jsou ETF vlastně akcie obchodované na burze, jejich cenu kromě vlastní hodnoty indexu určuje také nabídka a poptávka. A pokud v určitém okamžiku dojde k výraznému nesouladu mezi těmito dvěma stranami trhu, může se cena vychýlit na jednu či druhou stranu od hodnoty indexu. Krátkodobí obchodníci využívají takové výkyvy k tzv. arbitráži (např. v případě ETF, pokud je podkladový index na hodnotě 100 USD a ETF akcii lze nakoupit za 99 USD, pak lze využít arbitráže díky této nesrovnalosti a odchylce. Jedná se většinou o velmi krátkodobé obchody prováděné v dnešní době propracovanými automatickými programy).

U ETF akcií, které jsou velmi likvidní (zobchoduje se jich denně mnoho milionů kusů), k velkým výkyvům nedochází. U méně likvidních může docházet také k tomu, že spread je širší, a není tudíž jednoduché koupit ETF akcii za přesnou hodnotu, odpovídající podkladovému indexu. Např. u ETF akcie reprezentující fond realitních společností (REITs) se symbolem ICF (iShares Cohen & Steers Realty Majors) může být hodnota podkladového indexu (ICG.X) 118,10, zatímco nejlepší poptávka, tzv. best bid, bude 117,95 a nejlepší nabídka (best ask) 118,20.

Pro úplnost je nutné také zmínit, že absolutní hodnota jednotlivé ETF akcie nemusí být přesnou 100% kopií hodnoty podkladového indexu, ale může být stanovena v určitém poměru, např. u ETF akcie QQQ, která kopíruje index Nasdaq 100 je poměr ceny vůči indexu cca 1/40, tzn. při hodnotě indexu cca 1 200 bodů je adekvátní cena akcie QQQ cca 30 USD.

V USA i Evropě

ETF akcie jsou dnes obchodovány na různých světových trzích. Nejvíce jich je nabízeno v USA, kde je většina z nich kotována na burze AMEX (profil, názory). Americký zákon o burzách cenných papírů však umožňuje obchodování těchto ETF i prostřednictvím jiných amerických burz, takže většinu nejzajímavějších ETF akcií lze nakupovat či prodávat také prostřednictvím NYSE nebo NASDAQ. Celkově mají investoři k dispozici zhruba 130 Exchange-Traded fondů a stále se připravují další tituly.
Zajímavou nabídku ETF akcií však lze nalézt i na významných evropských burzách. Frankfurtská burza jich nabízí k obchodování celou řadu, stejně tak i burza v Londýně. Mnoho těchto v Evropě obchodovaných ETF je zaměřeno na indexy americké, stejně tak mnoho amerických odráží evropské indexy, dokonce i indexy jiných trhů (Asie, Latinská Amerika). Každý investor či obchodník má tudíž možnost zvolit si trh, který je pro něj nejvýhodnější.

Pro vlastní nákup či prodej ETF akcií je nutné, aby investor či obchodník měl otevřený obchodní účet u brokerské společnosti či banky, který umožňuje nakupovat a prodávat akcie na výše zmíněných akciových trzích (amerických či evropských). Poté již stačí příslušným způsobem předat příkaz k nákupu či prodeji akcií zvoleného ETF a očekávat na jeho realizaci.

Flexibilita, výplata dividend a další výhody

ETF nabízejí pro zájemce řadu výhod. Jako první z nich jmenujme flexibilitu. ETF akcie jsou kotované na burzách, a je tedy možné s nimi obchodovat během celého obchodního času burzy. Díky povaze akcií rovněž lze spekulovat na pokles a využívat techniku "prodeje nakrátko" (short sale). Ty nejlikvidnější ETF akcie jsou také využívány pro tzv. daytrading, neboli krátkodobé obchodování v rámci jednoho obchodního dne.

Investoři nakupující ETF akcie se také mohou počítat s výplatou dividend, které produkují akcie umístěné v podkladovém indexu daného ETF. Dividenda je vyplacena v poměrné části připadající na dané množství akcií ETF.

ETF vyžadují nízké roční poplatky za správu, ty se pohybují do 0,20 %, přičemž tyto poplatky jsou automaticky odečítány z dividend. Mnoho investorů též ocení různé daňové výhody, dostatečně jednoduché využití pro investování do jednoho konkrétního indexu a dobrou dostupnost pro zahraniční investory.

Najdeme však také určité nevýhody, které mohou ovlivnit rozhodnutí zda obchodovat s ETF akciemi. Tou první je existence makléřských poplatků, které jsou účtovány při každém prodeji či nákupu (poplatek brokerovi). Již zmíněná možnost, že aktuální cena ETF akcie nebude přesně odrážet cenu podkladového indexu, může být rovněž vnímána negativně. Jde o tzv. "tracking error", která se vyskytuje i u běžných podílových fondů.

Široká nabídka na trhu

Mezi nejznámější ETF akcie patří SPY nazývaný "Spiders", který byl vůbec prvním ETF a také je dnes největším co se týče spravovaných aktiv. Je to Standard & Poor´s Depositary Receipts (SPDR), jehož referenčním indexem je S&P 500 (profil, názory) index. Na tento index je také zaměřen fond společnosti Barclay's s názvem iShares S&P 500 Index Fund a obchodním symbolem IVV.

Moderní ne-indexové ETF bývají ve většině případů konkrétně zaměřeny na určitý sektor, region, komoditu nebo dluhopisové nástroje a do svého portfolia pořizují kromě akcií jednotlivých společností také deriváty, futures kontrakty a obligace. Drobný investor tedy rázem může prostřednictvím ETF spekulovat na ceny komodit, měny a vývoje sazeb mezibankovního trhu bez nutnosti skládat vysoký počáteční kapitál, shánět brokera s širší licencí a nabídkou služeb a zakládat si jiný účet než takový který potřebuje pro obchodování s akciemi.

Participace investora v tomto fondu je reprezentována certifikátem, který je standardně obchodován přímo na burzovních trzích, a nabízí vesměs stejné možnosti investování právě tak jako obyčejná akcie.Lze tudíž využívat tradičních technik obchodování a tedy možnosti nákupu na úvěr, prázdné prodeje (short sells = spekulace na pokles ceny), zadávání limitních, stop-loss a časově disponovaných příkazů, opční obchody apod.

Kromě toho některé ETF také poskytují pravidelné výplaty dividend nebo kupónové platby. Na rozdíl od klasických podílových fondů ETFs zpětně neodkupují od zákazníků jejich podíly, ale ty jsou předmětem obchodování na sekundárním trhu (burze) a tak je cena ETF určována nabídkou a poptávkou, která se mění prakticky neustále v průběhu celého dne, na rozdíl od otevřených podílových fondů, kdy je cena zpravidla určena až na konci obchodního dne. Čistá hodnota aktiv (Net Asset Value = NAV) daného ETF se stanovuje na základě celkové tržní hodnoty cenných papírů obsažených v portfoliu fondu, k čemuž se přičtou dividendy, odečtou se náklady a suma se vydělí počtem podílů, jež fond vydal. Výsledné číslo by se mělo blížit tržní ceně k danému okamžiku, ale jen zřídkakdy jsou stejné. Nicméně rozdíl ceny by měl být u většiny ETF poměrně malý, a to i díky profesionálním investorům a arbitražerům, kteří cenu ETF korigují a udržují povětšinou v mantinelech +- 2% od skutečné aktuální hodnoty podílu, což dokládají studie věnující se rizikům kontinuálního oceňování a efektivním trhům.

Autorizovaní účastníci fondu (institucionální investoři) mají možnost vytvářet nové podíly tak, že nakoupí v řádech desítek tisíc kusů tzv. „creation units" - velké balíky ETF podílů přímo od manažera fondu za NAV, které potom tyto instituce nabízejí dalším investorům prostřednictvím burzy. Zároveň správci každého ETF mají povinnost zajišťovat neustálou likviditu, takže pomineme-li riziko selhání tvůrce trhu, nemělo by se stát, že v případě kdy ceny akcí na burze letí strmě dolů, nemáme komu prodat akcii ETF anebo od koho nakoupit.To vše dohromady zakládá prakticky neustálou obchodovatelnost, kterou je zajištěna dostatečná likvidita a flexibilita.

Nespornou výhodou investice do ETF je především úspora vstupních nákladů, které mohou být několika-násobně vyšší v případě investice do podílového fondu se stejnou strukturou aktiv. Jak už bylo řečeno, jediným přímým poplatkem je provize obchodníkovy za nákup a prodej ETF a nepřímým roční poplatek manažerům fondu za jeho obhospodařování a správu ve výši která se pohybuje v rozmezí 0,05% (pasivní správa) až 0,5% u aktivně spravovaných ETF.

Z toho jasně plyne, že investování do ETF má oproti klasickým nástrojům kolektivního investování řadu výhod především v nákladovosti, dostupnosti a likvidity přičemž je důležité poznamenat i několik málo nevýhod. Tuto problematiku a detailnější druhové rozlišení ETF rozebereme v následujících textech.

Historie

Historie ETF je datována k začátku 90. let, kdy proběhly první pokusy rozšířit investorské možnosti prostřednictvím fondů, které měly být přijaty k obchodování na burze a byly připraveny tak, aby byly dokonale synchronní s indexem S&P a nabídly tak, široké veřejnosti s několika málo dolary v kapse, možnost investice do celého spektra titulů obsažených v tomto indexu. V roce 1992 připustila SEC (Securities Exchange Commision) možnost nabídky historicky prvního ETF který se dočkal první kotace na burze AMEX o rok později. Tímto průkopníkem byl SPDRs (S&P Depositary Receipts) tzv. SPIDER - Ticker: SPY který je vázán na index S&P 500. Díky rychlému přijetí investorským publikem, věhlasu a komerčnímu úspěchu Spideru zakrátko následovaly QUBEs - Ticker: QQQQ (NASDAQ-100), DIAMONDs - Ticker: DIA (Dow Jones Industrial Average) a mnohé další. Nicméně všechna tato ETF jsou pasivně spravovanými fondy, kde se management stará pouze o to, aby se složení portfolia co nejvíce blížilo aktuálnímu koši vázaného indexu. Pasivně spravovaných ETF tedy těch, jejichž benchmarkem je konkrétní index, vzniklo za posledních 10 let jenom v USA skoro na dvě stovky. Ty se postupem času vyvíjeli a vznikaly nové ETF, které se soustředili i na zahraniční trhy stopující globální, kontinentální nebo přímo regionální indexy.

Vznik moderních ETF vyžadujících aktivní správu portfolia povolila americká SEC až teprve v roce 2008, když připravila dostatečnou regulaci především v oblasti bezpečného řízení a transparentnosti portfolií aktivně spravovaných fondů. Je nutné poznamenat, že tato nová regulace ze strany SEC za poslední rok podpořila vznik přibližně 200 dalších různorodých veřejně obchodovaných fondů Tyto Exchange-traded funds se značně liší svou skladbou portfolia od původních indexových titulů. A ve většině případů jsou oborově zaměřeny např. na sektor financí, realit, těžební průmysl, zemědělský průmysl apod. Kromě akcií společností podnikajících v daném sektoru služeb nebo výroby do svých aktiv zařazují také opce a komoditní futures kontrakty jak už bylo zmíněno výše. Rok 2008 lze tedy považovat za ETF boom, který přinesl jistě o něco zajímavější a snazší cestu k investování " pro každého a v podstatě a naprosto do čehokoliv ", ale zároveň tato euforie vzbudila mnoho otazníků nad budoucností klasických nástrojů kolektivního investování, upozornila na potřeby redefinovat současné regulace v této oblasti, a podložit skutečnou podstatou a potřebou ETF v takovém nepřeberném množství a zaměření a zároveň ptát se zda aktivně spravovaná ETF mají a následují kvalitní analytické výzkumy a jsou dostatečným ospravedlněním pro jejich obchody a zacházení s majetkem těchto fondů.

Typy ETF

Indexové ETF

Indexové ETF jsou složeny z takových cenných papírů, jež nejlépe dokážou kopírovat vývoj vybraného akciového indexu. K únoru 2009 se ve Spojených Státech obchodovalo s 439 indexovými ETF v celkové hodnotě 290 mld. USD, 210 mezinárodními indexovými ETF v celkové hodnotě 95 mld. USD a 69 dluhopisovými indexovými ETF v hodnotě 64 mld. USD. Investoři tak např. mohou skrze ETF spekulovat na vývoj těch největších světových akciových indexů jako Dow Jones Industrial Average (DIA), Nikkei (EWJ), apod.

Komoditní ETF

Stále populárnějšími se nyní stávají i komoditní ETF. Jedná se ETF, jež se snaží participovat na pohybu určité komodity od zemědělských produktů po drahé kovy. Na rozdíl od indexových ETF však nejsou složeny s akcií, ale z futures či jiných kontraktů. Pro představu, ve chvíli kdy kupujete ETF na zlato, nekupujete si ETF složené ze zlatých prutů, ale ETF obsahující aktiva, jež jsou zlatem krytá. Pro investory tak prostřednictvím komoditních ETF, jež se obchodují stejně jednoduše jako akcie, vzniká zajímavá alternativa v komparaci s jinak obtížnějším obchodováním na samotných komoditních trzích jako NYMEX, či COMEX. Např. SPDR Gold Shares (GLD), United States Oil (USO).

 

Měnové ETF

Stejně jako se indexové ETF snaží kopírovat vybrané akciové indexy, tak se ta měnová pokouší kopírovat vývoj vybraných měn. Existují rovněž ETF, jež nekopírují pouze jednu specifickou měnu ale rovnou celý koš měn. Nejčastěji jsou tato ETF zkonstruována tak, že obsahují futures na vybranou měnu, nebo přímo hotovostní deposita sledované měny. Např. CurrencyShares Euro Trust (FXE), US Dollar Money Market (LSE).

 

Sektorové ETF

Sektorové ETF pracují na stejné bázi jako ETF indexové. Nejčastěji se jedná o ETF složená z koše cenných papírů nejlépe reprezentujících sledovaný sektor jako např. finanční, biotechnický, energetický, atd.. Zároveň jsou zkonstruována ETF i na vybrané regiony popř. konkrétní státy, jež reflektují jejich performaci. Např. SPDR Consumer Staples (XLP), SPDR Basic Industries (XLB).

 

Pákové ETF

Pákové ETF, na rozdíl od těch běžných, reflektují vývoj vybraných indexů, či sektorů s mnohem větší citlivostí. Velmi často se u nich setkáváme s označením bullish a bearish, jež jasně demonstruje, na jaký vývoj daný instrument sází.(bullish-růst trhu, bearish-pokles trhu) V praxi lze tak pořídit ETF, jež kopíruje vývoj vybraného indexu např. S&P 500 s dvojnásobnou, či trojnásobnou rychlostí. Jedná se tak o velmi sofistikovaná ETF složená nejen z akcií, ale zároveň swapů, či vybraných derivátů, nejčastěji futures. Se zvýšenou volatilitou na trzích roste i popularita těchto ETF. Např. Financial Bull 3x Shares (FAS), Technology Bear 3x Shares (TYP).

 

Výhody

Jak už bylo popsáno výše, jednou z největších výhod tohoto finančního instrumentu je jeho jednoduchost a pružnost. I přesto že ETF v sobě zahrnují velké množství rozdílných finančních instrumentů, tak samotná manipulace s nimi je stejná jako u akcií, tj. dají se nakoupit/prodat jedinou transakcí, což je efektivnější nejen z pohledu rychlosti transakce, ale i její nákladovosti. Investor tak může s podíly v ETF manipulovat v průběhu obchodní fáze, na rozdíl od běžných podílových fondů, u nichž se vždy bere zavírací cena. Většina ETF instrumentů je rovněž v porovnání s klasickými podílovými fondy tzv. "tax friendly", tj. že daně z kapitálových zisků jsou s ohledem na strukturu obchodu nižší. U ETF se daní pouze kapitálové zisky ve chvíli kdy je fond prodán, zatímco u podílových fondů jsou zisky daněny i v průběhu "života" investice. Instrumenty ETF (např. finančních sektorů) jsou rovněž velmi zajímavou volbou pro investory, soustředících se na krátkodobé investování a to především s nástupem strategie trendového obchodování.

V otázce nákladovosti je znovu nutné zdůraznit jejich výhodnost oproti klasickým fondům. Při nákupu a prodeji platíme pouze poplatek za zprostředkování obchodu a zcela tak odpadá platba vstupních a výstupních poplatků, stejně tak jako roční poplatky správci fondu. Sice si management ETF stahuje jistou část majetku do své kapsy jednou do roka jako poplatek za správu a řízení, ale tyto sumy zdaleka nepřekračují roční poplatky jiných fondů.

Pro příklad : Indexový fond ČSOB zaměřený na akciový index S&P 500 má vstupní poplatek 2 %. Roční poplatek za obhospodařování fondu pak činí 0,7 %. Stejně zaměřený fond Vanguard 500 Index má nulový vstupní poplatek a poplatek za obhospodařování 0,15 %. Tento roční poplatek je považován za jeden z nejnižších v rámci mutual-fondů. Naproti tomu při investici do Exchange -Traded Fund Spider (SPY) se stejnou strukturou a rozložením aktiv je vstupní poplatek samozřejmě nulový a roční poplatek managementu za správu a obhospodařování činí pouze 0,08 %.

Tedy pokud zobecníme na TER (total expense ratio), nachází se v rozmezí 0,08 % u hlavních indexových ETF s vysoce likvidními tituly do 0,60 % u specifických indexů (sektory a regiony s méně likvidními tituly).

Kdežto TER klasických indexových fondů se pohybuje v rozmezí 0,3 % až 1 % a tedy z tohoto pohledu mají ETF šanci být silnými konkurenty indexových fondů. Další nespornou výhodou je jistá diverzifikace v portfoliích ETF. Ty nabízejí velmi jednoduchou a efektivní cestu jak alokovat jejich prostředky po celém světě do různých odvětví, a tak i s malou částkou dosáhnout vysokého stupně rozložení rizik. Díky průběžné kotaci prakticky po celý obchodní den, máme kdykoliv přehled o vývoji cen a tak i šanci reagovat téměř okamžitě na zprávy z oblasti trhů dalším nákupem nebo prodejem podílů.

V případě medvědího trhu, tedy v době, kdy ceny akcií v důsledku negativních zpráv, paniky a hospodářských krizí klesají, nám ETF nabízí tak jako akcie možnost buď prodat naprázdno (short sell - spekulace na pokles ceny), či přímo nakoupit už předdefinovaná SHORT ETF, která fungují na úplně stejném principu jako obyčejná ETF, ale fungující naprosto opačně - tedy spekulující na pokles cen akcií indexu právě prostřednictvím short-sales. Možnost prázdného prodeje je často pro většinu investorů nedostupná a tedy SHORT ETF jim tento obchodníkův nebo právní nedostatek plně nahrazují.

A v neposlední řadě je třeba zmínit výhody ETF pákového typu, které nabízí investorovi možnost radikálněji a rapidněji zhodnocovat či znehodnocovat své finanční prostředky. Některé regulace, předpisy a obchodní podmínky obchodníků s cennými papíry totiž nedovolují každému investorovi užívat výhod úvěrového obchodování. Tento nevyužitý prostor v poslední době zaplňují právě pákové produkty, mezi které se v posledním roce zařadily i leveraged ETF (pákové), které přinášejí dvojnásobně nebo trojnásobně větší zisky a ztráty než v případě investic do standardních ETF a klasických fondů.

 

Kritika

Za určitých okolností může být investice do ETF nevýhodná a to především při investování malých částek v častých intervalech, kdy výše poplatků může být v konečném důsledku vyšší než u klasických podílových fondů. Dalším faktorem, jenž by investory od tohoto finančního instrumentu mohl odradit, je výše odchylky mezi vývojem tržní ceny a NAV sledovaného ETF, jež při extrémních tržních turbulencích může přesáhnout až míru 10%.

Za další „slabinu" ETF může být považováno i slabé pokrytí mimo-amerických indexů. Pokud by tak měl investor potřebu koupit zahraničně orientované ETF, zjistí, že škála aktuálně nabízených ETF je v porovnání s podílovými fondy jednoduše nedostatečná.

 


Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř