MiFID - evropská směrnice

MiFID - směrnice o trzích finančních instrumentů

Rádi bychom vás informovali o změnách spojených se zaváděním pravidel Směrnice 2004/39/EC o trzích s finančními nástroji MiFID, které se týkají obchodů s cennými papíry kolektivního investování, investičními cennými papíry, nástroji peněžního trhu a deriváty.

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. MiFID a směrnice Komise 20006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především novelou zákona. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Jedním ze základních cílů této směrnice je sladit ochranu investorů v celé Evropě a také přizpůsobit ochranu klientů úrovni jejich znalostí a zkušeností v oblasti investic.

Zásady poskytování investičních služeb

MiFID stanoví tři hlavní zásady při poskytování investičních služeb, jimiž se obchodníci s cennými papíry musí řídit:

  • Jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s vašimi nejlepšími zájmy.
  • Poskytnout vám přiměřené a úplné informace, které jsou korektní, jasné a nejsou zavádějící.
  • Poskytnout vám investiční služby, které berou v potaz vaši konkrétní situaci.

Kategorie zákazníků

Podstatně rozsáhlejší než doposud je také úprava režimu pro jednání se zákazníky. MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a drobné. v této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků - detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd.

Před tím, než vám poskytneme jakoukoliv investiční službu, jsme podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinni vás zařadit do jedné z následujících kategorií:

  • drobný zákazník
  • profesionální zákazník
  • způsobilá protistrana

Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na drobné zákazníky - znamená to, že klient z této kategorie získá nejširší rozsah relevantních informací o investičních produktech a službách a zároveň bude upozorněn na možná rizika spojená s realizací investiční služby. Nejvíce klientů bude zařazeno do kategorie drobných zákazníků, která zahrnuje většinu fyzických osob.

Mezi způsobilé protistrany a profesionální zákazníky se zařadí především banky, vlády, penzijní fondy, velké společnosti a výjimečně i fyzické osoby. Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí a odhadnout potencionální rizika, a nepotřebují tedy tak vysoký stupeň klientské ochrany jako drobní zákazníci.

Klienti mohou za podmínek stanovených právními předpisy požádat o přeřazení do jiné kategorie. Přeřazení klienta z kategorie drobných zákazníků může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému (ten je účelem obdobný Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry) a znamená omezení nebo zánik některých povinností obchodníka s cennými papíry vůči drobným zákazníkům.

Kategorie investičních služeb

MiFID také upravuje poskytování investičních služeb a dělí je do tří kategorií:

  • Obchodování na bázi provádění pokynů (execution only) - obchodník pouze provede transakci, kterou jste mu zadali z vlastní iniciativy, obchodník nijak neposuzuje vhodnost této transakce pro vás.
  • Obchodování bez investičního poradenství - obchodník s vámi provede při uzavírání smluvního vztahu tzv. test přiměřenosti, při kterém vyhodnotí vaše znalosti a zkušenosti s investičními nástroji. v případě, že obchodník dojde k závěru, že máte nezbytné znalosti a zkušenosti abyste porozuměli příslušným rizikům, tak může transakci provést, v opačném případě, vás upozorní na nepřiměřenost této transakce, ale pokud na ni trváte, transakci provede, avšak riziko berete na sebe.
  • Investiční poradenství - v tomto případě, obchodník s cennými papíry musí porozumět vašim specifickým potřebám a situaci a doporučí vám správný investiční nástroj. Obchodník provede tzv. test vhodnosti, při kterém budete dotázáni na následující (Investiční cíle, finanční situace a znalosti a zkušenosti). Jestliže obchodník od zákazníka neobdrží potřebné informace k posouzení vhodnosti transakce, nemůže vám dát investiční doporučení a tudíž ani provést příslušnou transakci.

Více informací o povinnostech a výhodách plynoucích z MiFIDu získáte na stránkách České národní banky - MiFID: průvodce spotřebitele - investování do finančních produktů.

 

Aktuálně

26.9.2016
vyhlášen nový termín zkoušek odborné způsobilosti , více info ...

1.6.2015
termín zkoušek odborné způsobilosti na KT , více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř